send mailhome
     Latviski Russian Eesti Litvoski

JAUNUMIATSAUKSMES UN ATBILDESSfēras izlietojumsPriekšrocībasDarbības principsJautājumi un atbildesSERTIFIKĀTIFotogalerija
Ekspress
pasūtījums
Izvēlieties modeli
Vārds, Uzvārds:
Tālruņa numurs:
 

Mūsu draugi:

      Publikācijas Visas ziņas
 

UFO 3000 RC lietošanas īpatnības

IERĪCES VADĪŠANA, IZMANTOJOT UZ IERĪCES DISPLEJA IZVIETOTO TAUSTIŅU

Pievienojiet ierīces barošanas vada kontaktdakšu strāvas avotam. Sākotnēji ierīce atrodas izslēgtā (OFF) stāvoklī un uz displeja izgaismojas «-».

Nospiežot uz ierīces displeja izvietoto taustiņu, var izvēlēties sildītāja jaudas režīmu. Uz displeja izgaismosies atbilstošais sildītāja jaudas režīms - «1», «2», «3» vai «4». Ar katru jaudas režīma taustiņa nospiešanas reizi ierīces jauda palielināsies par vienu pakāpi.

Lai atslēgtu ierīci, pēc tam, kad uz displeja ekrāna izgaismosies «4», atkārtoti nospiediet displeja taustiņu un tad ierīce izslēgsies, uz displeja ekrāna izgaismojoties «-».

Nakts režīms

Ar «nakts režīma» iestatījuma palīdzību var uzstādīt ierīces automātiskās atslēgšanās laiku.

Pirms ierīces iestatīšanas darbam «nakts režīmā», jāiestata vēlamais jaudas režīms. To iespējams paveikt ar taustiņu, kurš izvietots uz ierīces displeja.

Tad, kad izgaismosies vēlamais jaudas režīms, nospiediet un turiet taustiņu trīs sekundes. Iekārta pārslēgsies uz darbu «nakts režīmā». Uz displeja sāks mirgot LED gaismas diode, bet uz ekrāna izgaismosies «0».

Šādā stāvoklī, nospiežot uz displeja izvietoto pārslēgšanas taustiņu, var iestatīt laiku no «1» līdz «9» stundām, kuru laikā sildītājs darbosies iestatītajā jaudas režīmā.

Atlaidiet taustiņu tad, kad uz ekrāna izgaismosies vēlamais ierīces darbības ilgums «nakts režīmā». Pēc piecām sekundēm uz displeja izvietotā gaismas diode (LED) sāks degt nepārtraukti. Uz displeja izgaismosies iestatītais sildītāja «nakts režīma» darba jaudas režīms.

Ierīcei darbojoties «nakts režīmā», izmantojot uz displeja izvietoto taustiņu, var izmainīt sildītāja jaudas režīmu.

Kā noskaidrot, cik ilgu laiku vēl darbosies nakts režīms?

Lai noskaidrotu, cik ilgu laiku ierīce vēl darbosies «nakts režīmā», nospiediet un turiet uz displeja izvietoto taustiņu trīs sekundes. Uz ekrāna izgaismosies atlikušais laiks (stundās).

Nakts režīma atslēgšana

Nospiediet un turiet trīs sekundes uz displeja izvietoto. Pārslēdziet ierīces jaudas režīmus tikmēr, kamēr uz displeja izgaismosies «0». Pēc piecām sekundēm ierīce atslēgsies.

Drošības sistēma pret apgāšanos

Noliecot ierīci par 30° pa labi vai pa kreisi, automātiski ieslēdzas drošības sistēma, kura aizsargā pret ierīces apgāšanos. Notiks atslēgšanās no elektrotīkla uz ekrāna izgaismosies «Е».

Lai ierīci no jauna ieslēgtu, tā jāiestata horizontāli. Atvienojiet sildītāja barošanas vadu no elektrotīkla kontaktligzdas, izturiet piecu sekunžu ilgu pauzi un, rīkojoties atbilstoši iepriekšminētajām pamācībām, ieslēdziet ierīci.

Tālvadības pults (RC)

Nospiežot uz RC displeja izvietoto taustiņu «1», «2», «3» vai «Max» (maksimāli), ierīce darbosies tādā jaudas režīmā *, kāds atbilst nospiestajam taustiņam.

Lai izmainītu ierīces jaudas režīmu, nospiediet vienu no taustiņiem «1», «2», «3» vai «Max».

Ierīces atslēgšanai nospiediet taustiņu «Power».

Nakts režīms

Pirms ierīces iestatīšanas «nakts režīmā» jāiestata vēlamais jaudas režīms. Lai to izdarītu, nospiediet uz RC izvietoto taustiņu «1», «2», «3» vai «Max».

Nospiediet un trīs sekundes turiet taustiņu «uz leju», vienu no «Auto Mode» (automātiskā režīma) taustiņiem, uz ierīces displeja sāks mirguļot LED gaismas diode, Turpretī uz displeja izgaismosies «0».

Šādā stāvoklī, ar «Auto Mode» «uz leju» un «D» (uz augšu) taustiņiem var iestatīt «nakts režīma» darba ilgumu. Tas būs izgaismots uz displeja (stundās).

Piecas sekundes pēc tam, kad uz ekrāna būs izgaismojies nepieciešamais ierīces darbības ilgums «nakts režīmā», uz displeja izvietotā gaismas diode (LED) sāks degt pastāvīgi. Uz displeja izgaismosies sildītāja iestatītā «nakts režīma» darba jaudas režīms.

Kā noskaidrot, cik ilgu laiku vēl darbosies nakts režīms?

Lai noskaidrotu, cik ilgu laiku ierīce vēl darbosies «nakts režīmā», nospiediet un trīs sekundes turiet taustiņu «Ñ» (uz leju), vienu no «Auto Mode» (automātiskā režīma) taustiņiem. Uz displeja ekrāna izgaismosies atlikušais laiks (stundās).


Nakts režīma atslēgšana

Nakts režīma atslēgšanai lietojiet taustiņu «Power».

Jaudas režīmsJauda, vatos

1

1800

2

2200

3

2600

4

3000

IZDRUKĀT